ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją o celach niezarobkowych.

 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), postanowieniami niniejszego Statutu oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 3

 1. „Stowarzyszenie” posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. W związku z prowadzoną działalnością „Stowarzyszenie” może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych.

 3. „Stowarzyszenie” może należeć do innych organizacji polskich i zagranicznych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Krotoszyn.

§ 5

Czas trwania „Stowarzyszenia” jest nieograniczony.

§ 6

„Stowarzyszenie” opiera swą działalność przede wszystkim na dobrowolnej społecznej pracy członków. W miarę potrzeb może jednak do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.

§ 7

 1. „Stowarzyszenie” posługuje się podłużną pieczęcią zawierającą m.in. nazwę Stowarzyszenia i jego adres.

 2. „Stowarzyszenie” może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i loga identyfikujące „Stowarzyszenie” zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 8

Celem „Stowarzyszenia” jest prowadzenie wszechstronnej działalności w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. ochrona zdrowia społeczeństwa w zakresie współczesnych chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób nowotworowych i chorób układu krążenia,

 2. rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do wiedzy w dziedzinie ochrony zdrowia,

 3. inicjowanie działań profilaktycznych zgodnie z potrzebami środowiska,

 4. kształtowanie postaw prozdrowotnych społeczeństwa,

 5. budowę lokalnych partnerstw i sojuszy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczności lokalnych.

§ 9

„Stowarzyszenie” realizuje swoje cele poprzez:

 1. Nieodpłatną działalność statutową, tj. działalność za którą „Stowarzyszenie” nie pobiera wynagrodzenia:

  1. gromadzenie informacji o stanie zdrowia społeczeństwa oraz istniejących w środowisku działania zagrożeniach,

  2. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, tj. organizowanie konferencji, prelekcji, akcji informacyjno-profilaktycznych i szkoleń specjalistycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej,

  3. identyfikowanie potrzeb i organizowanie badań profilaktyczno-diagnostycznych dla poszczególnych grup społeczeństwa oraz pozyskiwanie partnerów dla ich realizacji,

  4. organizowanie i inicjowanie imprez promujących zdrowy styl życia i wspierających ochronę zdrowia,

  5. w miarę potrzeb i możliwości wspieranie finansowe i rzeczowe pacjentów w prowadzonym procesie leczenia i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin niepełnosprawnych,

  6. wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców funkcjonujących w środowisku działania „Stowarzyszenia” w dziedzinie ochrony zdrowia oraz promowanie ich działalności w tym zakresie,

  7. współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia,

  8. pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych „Stowarzyszenia”,

  9. promocję celów „Stowarzyszenia” i sposobu ich realizacji w poszczególnych środowiskach działania,

  10. inne, służące realizacji celów „Stowarzyszenia”, działania prozdrowotne.

 2. Działalność odpłatną statutową, tj. organizowanie i wspieranie imprez kulturalno-sportowych służących promocji i ochronie zdrowia.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10

 1. Członkami „Stowarzyszenia” mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym „Stowarzyszenie”.

 2. „Stowarzyszenie” posiada członków:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym „Stowarzyszenia” mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, którzy mogą stać się członkami zwyczajnymi „Stowarzyszenia” na tych samych zasadach co obywatele polscy.

§ 12

 1. Przyjęcia w poczet członków „Stowarzyszenia” dokonuje Zarząd „Stowarzyszenia” na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.

 2. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do „Stowarzyszenia” jest on zawiadamiany w formie pisemnej o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu.

 3. Na odmowę przyjęcia do „Stowarzyszenia” przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.

 4. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 5. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi „Stowarzyszenia” są osoby fizyczne przyjęte do „Stowarzyszenia” przez jego Zarząd w formie podjętej w tej sprawie uchwały.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz „Stowarzyszenia”.

  2. uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, prelekcjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez „Stowarzyszenie,

  3. uczestniczyć w określaniu programów działania „Stowarzyszenia”, tj. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące jego działalności oraz uczestniczyć w ich realizacji,

  4. korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć „Stowarzyszenia”,

  5. nosić przyjęte przez „Stowarzyszenie” odznaki organizacyjne.

 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień Statutu i innych obowiązujących regulaminów organizacyjnych „Stowarzyszenia” oraz stosować się do uchwał władz „Stowarzyszenia”,

  2. czynnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji celów statutowych,

  3. regularnie opłacać składki członkowskie,

  4. dbać o dobre imię „Stowarzyszenia”,

  5. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

  6. wspierać inicjatywy „Stowarzyszenia” oraz propagować jego idee w środowisku działania.

 4. Zarząd „Stowarzyszenia” może przyznać członkostwo zwyczajne osobie fizycznej nie opłacającej składek członkowskich, która oddaje „Stowarzyszeniu” usługi w postaci pracy osobistej lub innych świadczeń.

§ 14

 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów „Stowarzyszenia” i przyjęte w poczet członków po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu „Stowarzyszenia”.

 2. Rodzaj i szczegółowy zakres deklarowanej przez członka wspierającego pomocy na rzecz „Stowarzyszenia” winien być określony w w/w deklaracji członkowskiej.

 3. Członek wspierający ma prawo:

  1. inicjować i zgłaszać władzom „Stowarzyszenia” propozycje działań programowych wynikających ze środowiska, w którym działa,

  2. postulować sposób wykorzystania przekazywanych przez niego na rzecz „Stowarzyszenia” wkładów finansowych oraz uzyskać informację o sposobie ich wykorzystania,

  3. korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć „Stowarzyszenia”,

  4. uczestniczyć w pracach, zebraniach, konferencjach, prelekcjach i innych przedsięwzięciach „Stowarzyszenia” z głosem doradczym.

 4. Członek wspierający ma obowiązek:

  1. wspierać inicjatywy „Stowarzyszenia” oraz propagować jego idee w środowisku działania,

  2. organizacyjnie i merytorycznie pomagać w realizacji zadań „Stowarzyszenia”, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

  3. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,

  4. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”,

  5. dbać o dobre imię „Stowarzyszenia”.

 5. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój „Stowarzyszenia”.

 2. Tytuł członka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków „Stowarzyszenia”.

 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Utrata członkostwa w „Stowarzyszeniu” następuje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,

  2. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

   • nieuczestniczenia w realizacji zadań „Stowarzyszenia”,

   • nieprzestrzegania postanowień Statutu i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych oraz uchwał władz „Stowarzyszenia”,

   • działania na szkodę „Stowarzyszenia”,

   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (w przypadku członków zwyczajnych) lub niewywiązywania się z deklarowanych form wspierania „Stowarzyszenia” (w przypadku członków wspierających) przez okres przekraczający 12 miesięcy,

   • nieusprawiedliwionej nieobecności w minimum 2 Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

  3. śmierci członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,

  4. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

 2. Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w „Stowarzyszeniu” przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.

 3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 4. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami „Stowarzyszenia” są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 18.

 1. Kadencja wybieranych władz „Stowarzyszenia” trwa 4 lata.

 2. Wybory do władz „Stowarzyszenia” odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Na żądanie co najmniej połowy członków-wyborców obecnych na zebraniu wybór organów „Stowarzyszenia” odbywa się w głosowaniu tajnym.

 4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji, z przyczyn określonych w § 16 ust. 1, ulegnie zmniejszeniu liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dokooptowania do swojego składu 9innego członka zwyczajnego „Stowarzyszenia”. Liczba dokooptowanych członków organu nie może przekroczyć 50% jego ustalonego składu liczbowego. W przeciwnym razie wygasają mandaty wszystkich członków danego organu.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia” a udział w jego obradach biorą:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni „Stowarzyszenia”,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być:

  1. zwyczajne,

  2. nadzwyczajne.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie (drogą pocztową lub elektroniczną), co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków „Stowarzyszenia”.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się:

 1. w pierwszym terminie – przy obecności ponad połowy (50%+1) członków uprawnionych do głosowania,

 2. w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania i przedstawicielowi członka uprawnionego do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, oprócz innych spraw wymienionych w treści statutu lub w przepisach odrębnych, należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju „Stowarzyszenia”,

 2. uchwalanie programu działania „Stowarzyszenia”,

 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla Zarządu,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia „Stowarzyszenia” do innych organizacji lub wystąpienia z nich,

 11. uchwalanie budżetu „Stowarzyszenia”,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz „Stowarzyszenia”.

§ 24

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 3 członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 25

Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub w przepisach odrębnych należy:

 1. reprezentowanie „Stowarzyszenia” na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. prowadzenie bieżącej działalności „Stowarzyszenia” zgodnie z celami statutowymi „Stowarzyszenia” i przyjętym przez walne Zebranie Członków Stowarzyszenia programem,

 3. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań,

 4. składanie sprawozdań z działalności „Stowarzyszenia”,

 5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 7. opracowanie i uchwalanie wzorów deklaracji członkowskich,,

 8. uchwalanie zapisów i zmian zapisów regulaminów wewnętrznych,

 9. planowanie działalności „Stowarzyszenia” i budżetu,

 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności „Stowarzyszenia”.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym „Stowarzyszenia” i w jej skład wchodzi 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Komisję Rewizyjną goście.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub w przepisach odrębnych, należy:

 1. kontrolowanie działalności „Stowarzyszenia”,

 2. wydawanie Zarządowi zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości,

 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 4. składanie opinii i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 5. składanie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi „Stowarzyszenia”.

§ 28

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 29

Majątek „Stowarzyszenia” stanowią jego fundusze oraz nabyte ze środków finansowych „Stowarzyszenia” lub przekazane mu nieodpłatnie urządzenia ruchome i nieruchome służące realizacji celów „Stowarzyszenia”.

§ 30

 1. „Stowarzyszenie” środki finansowe i materialne czerpie z następujących źródeł:

  1. ze składek członkowskich,

  2. subwencji, darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów,

  3. środków pochodzących z ofiarności publicznej,

  4. ewentualnych dochodów z posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego,

  5. dotacji i kontraktów,

  6. dochodów z imprez i zbiórek publicznych organizowanych przez „Stowarzyszenie”,

  7. wpływów z odsetek bankowych i udziałów.

 2. Dochód z działalności „Stowarzyszenia” służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 3. Do dysponowania majątkiem „Stowarzyszenia”, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami, upoważniony jest Zarząd.

 4. „Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 31

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu „Stowarzyszenia” uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których co najmniej jeden powinien być prezesem, wiceprezesem bądź skarbnikiem.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje likwidatora, określa sposób likwidacji „Stowarzyszenia” oraz przeznaczenie majątku „Stowarzyszenia”.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy: Prawo o stowarzyszeniach.