SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie za rok sprawozdawczy obejmujący okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Miniony rok sprawozdawczy to drugi rok kolejnej, piątej już w historii działania naszej organizacji kadencji wybieranych sukcesywnie władz, które kierują pracami Stowarzyszenia, wytyczają kierunki działania na kolejne okresy rozliczeniowe naszej działalności oraz odpowiadają za organizacyjną i merytoryczną realizację przyjętych zadań statutowych. Te podstawowe funkcje spełniają działające zgodnie ze statutem i realizujące przypisane im kompetencje organy stowarzyszenia, tj. Zarząd Stowarzyszenia oraz organ kontrolny jakim jest Komisja Rewizyjna.

W naszych szeregach skupiamy aktualnie 23 członków zwyczajnych reprezentujących przede wszystkim zawody medyczne, co zabezpiecza właściwą jakość świadczonych w sferze ochrony i promocji zdrowia usług. Systematycznie rośnie też liczba współpracujących ze Stowarzyszeniem lekarzy specjalistów, a zwłaszcza onkologów i kardiologów oraz funkcjonujących na terenie miasta zakładów opieki zdrowotnej. Zabezpiecza to nasze potrzeby organizacyjne i merytoryczne a kierowana do lokalnej społeczności oferta jest coraz bogatsza i skuteczniejsza.

Miniony rok sprawozdawczy oznaczał w historii naszego Stowarzyszenia kontynuację sprawdzonych już wcześniej przedsięwzięć zdrowotnych, jak i nowe inicjatywy będące odpowiedzią na potrzeby środowiska. Wszystkie zrealizowane w tym czasie zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów poszczególnych przedsięwzięć, którzy skorzystali z proponowanych im form profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie inicjatywy przyniosły w naszej ocenie zakładane efekty i to niezależnie od treści i zakresu oferowanych usług zdrowotnych. Nasza oferta obejmująca wybrane rodzaje badań zdrowotnych, promocję zdrowego stylu życia i edukację zdrowotną społeczeństwa stanowiła istotne uzupełnienie działań służby zdrowia oraz przybliżyła zainteresowanym podstawowe zasady profilaktyki poszczególnych, objętych naszymi działaniami chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób nowotworowych oraz chorób serca i układu krążenia. Jakie zatem konkretne przedsięwzięcia udało się w minionym roku zrealizować i jakie wymierne efekty one przyniosły?

W roku 2014 Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE”, po uzyskaniu finansowego wsparcia ze strony lokalnych władz administracyjno-samorządowych oraz pozyskanych sponsorów (krotoszyńskich przedsiębiorców), skupiło się przede wszystkim na dwóch podstawowych kierunkach działania, a mianowicie:

  1. na realizacji własnych projektów zdrowotnych zgłoszonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert ogłoszonych przez Starostę oraz Burmistrza Krotoszyna, tj.:

  • projektu pod hasłem „PROFILAKTYKA CZERNIAKA SZANSĄ NA WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY – ZBADAJ ZNAMIONA” i projektu pod hasłem „PROFILAKTYKA SZANSĄ NA WYLECZENIE CHOROBY – WYPRZEDŹ RAKA”, które uzyskały wsparcie finansowe ze strony Miasta i Gminy Krotoszyn w łącznej kwocie 3.650,00 zł,

  • projektu pod hasłem „SPACER DLA SERCA”, który uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł ze strony Powiatu Krotoszyńskiego,

  1. na uruchamianiu „GABINETU POD CHMURKĄ” na imprezach masowych typu KrotoFEST w Krotoszynie oraz Dożynki Powiatowe w Kobylinie organizowanych dla mieszkańców w rejonie naszego działania.

Podstawowe cele powyższych przedsięwzięć związane były z ochroną i promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Na ich bazie organizowano cyklicznie akcje badań profilaktycznych oraz informowano społeczeństwo o czynnikach ryzyka wystąpienia poszczególnych chorób i sposobach eliminowania występujących w poszczególnych dziedzinach zagrożeń, a przede wszystkim zapewniono zainteresowanym szybki dostęp do odpowiedniego specjalisty oraz pomoc w przypadku wykrycia choroby.

Projekt pod hasłem „PROFILAKTYKA CZERNIAKA SZANSĄ NA WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY – ZBADAJ ZNAMIONA” po szerokiej akcji informacyjno-szkoleniowej oznaczał uruchomienie w dniu 21 czerwca 2014 roku badań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi skóry, w tym stanowiącego największe zagrożenie czerniaka.

Z możliwości konsultacji, kontroli i badania występujących na skórze znamion skorzystało 121 pacjentów rekrutujących się ze wszystkich środowisk i grup wiekowych. W trakcie badań wykryto 2 nowotwory skóry oraz 2 prawdopodobne przypadki czerniaka wymagające niezwłocznego potwierdzenia histopatologicznego. W 43 przypadkach, z uwagi na stwierdzone w badanych znamionach zmiany, skierowano pacjentów do poradni onkologicznej do dalszej diagnostyki onkologiczno-chirurgicznej w celu podjęcia odpowiedniego procesu leczenia. Dodatkowo 15 pacjentom zalecono powtórną kontrolę w poradni onkologicznej po okresie letnim.

Z kolei w dniu 18 października 2014 roku zorganizowano dla mieszkanek Miasta i Gminy Krotoszyn, w ramach projektu pod hasłem „PROFILAKTYKA SZANSĄ NA WYLECZENIE CHOROBY – WYPRZEDŹ RAKA”, badania profilaktyczne dotyczące raka piersi. W uruchomionych z tej okazji gabinetach (w gabinecie usg i w gabinecie onkologicznym) objęte projektem panie mogły wykonać stosowne badanie oraz uzyskać specjalistyczną poradę lekarską – łącznie w tym dniu wykonano 65 badań usg oraz przeprowadzono 40 konsultacji onkologicznych łączonych w miarę potrzeby z palpacyjnym badaniem piersi.

Z możliwości wykonania badania usg piersi skorzystało 46 osób w wieku do lat 40 oraz dodatkowo 19 kobiet z wyższej grupy wiekowej na podstawie skierowania lekarza onkologa. Po specjalistycznej konsultacji wyniku powyższego badania stwierdzono 2 przypadki raka piersi, a w 14 przypadkach wystąpiły zmiany łagodne – włókniaki, torbiele … – wymagające obserwacji i systematycznej kontroli onkologicznej. Dotkniętym chorobą kobietom zapewniono niezbędna pomoc, tj. Stowarzyszenie pokryło koszty badania mammograficznego oraz w porozumieniu ze współpracującym specjalistą onkologiem osoby te odwrotnie skierowano do dalszej diagnozy oraz leczenia.

Kolejny projekt pod hasłem „SPACER DLA SERCA” znalazł swój finał w dniu 27 września 2014 roku kiedy to z Parku Miejskiego im Wojska Polskiego w Krotoszynie grupa c´a 50 osób rozpoczęła swą „walkę” o zdrowe serce. Po krótkim wprowadzeniu naszego gościa prof. Piotra Dylewicza na temat wykorzystania urządzeń zlokalizowanej w tym miejscu siłowni zewnętrznej w profilaktyce chorób serca i układu krążenia (powtarzanej przy kolejnych dwóch znajdujących się na trasie siłowniach), ruszył wyznaczoną trasą krotoszyński „Spacer dla Serca”, którego meta znajdowała się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im Arkadego Fiedlera. W ramach zorganizowanego w tym miejscu Pikniku Prozdrowotnego nasz kolejny gość prof. Maciej Lesiak wygłosił prelekcję na temat „Modyfikacja czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego” i omówił 10 przykazań profilaktyki chorób układu krążenia” a każdy z uczestników otrzymał paczkę ze zdrową żywnością. Dodatkowo każdy z zainteresowanych mógł skorzystać z porad specjalistów. Z tej okazji uruchomiono bowiem:

  • 2 gabinety ekg, w których wykonano łącznie 72 elektrokardiogramy pozwalające ustalić parametry pracy serca,

  • gabinet usg, w którym lekarz radiolog badając przepływ krwi w tętnicach szyjnych i kręgowych wykonał 20 badań w tym zakresie,

  • gabinet spirometrii, w którym pojemność płuc zbadało 50 osób.

Z kolei w uruchomionych dodatkowo punktach zdrowotnych wykonano 65 pomiarów poziomu cukru,

78 osób skorzystało z możliwości pomiaru ciśnienia krwi a 40 osób z pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej.

Wszystkim zainteresowanym stworzono także, po wcześniejszym wykonaniu badań, możliwość skorzystania z porad wybranego specjalisty. Rolę konsultantów pełnili:

  • specjaliści kardiolodzy w osobach prof. Macieja Lesiaka i pana Sławomira Dwojaka, którzy dokonując analizy wyników badań udzielili łącznie 51 porad kardiologicznych,

  • specjalista chorób płuc (pulmonolog) pani Teresa Krzyżaniak-Hantke, która na podstawie wyniku przeprowadzonej spirometrii skonsultowała 26 pacjentów, kierując 3 osoby do poradni specjalistycznej w celu odwrotnego podjęcia procesu leczenia,

  • lekarz rodzinny Maciej R. Hoffmann, który przeprowadził 25 konsultacji kierując 3 konsultowanych pacjentów do właściwych poradni specjalistycznych.

We wszystkich zaproponowanych w ramach realizowanego projektu „SPACER DLA SERCA” formach działania wzięła udział licząca c´a 150 osób grupa mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Natomiast w ramach współpracy z organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z działającymi na terenie Krotoszyna organizacjami pozarządowymi dwukrotnie uruchomiliśmy na potrzeby mieszkańców-uczestników poszczególnych imprez masowych znany już w środowisku naszego działania „Gabinet pod Chmurką”, w którym świadczone tradycyjnie usługi zdrowotne dotyczyły badania ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz po raz pierwszy badanie znamion w ramach profilaktyki czerniaka. Wspomniany gabinet funkcjonował w trakcie omówionych poniżej imprez, tj.:

  1. Podczas imprezy sąsiedzkiej pod hasłem KrotoFEST w dniu 31 maja 2014 roku skupiliśmy się na propagowaniu działań zdrowotnych na rzecz dzieci w zakresie profilaktyki wad postawy i wymowy oraz sposobów i metod rehabilitacji stwierdzonych u dzieci wad rozwoju. Podstawową formą działania w tym zakresie były rozprowadzane w trakcie imprezy ulotki edukacyjno-szkoleniowe zawierające podstawową wiedzę na temat wczesnego wykrywania i sposobów eliminowania wad rozwoju u dzieci przez samych rodziców.

  2. Z kolei udział w Dożynkach Powiatowych, które tym razem w dniu 07 września 2014 roku miały miejsce w Kobylinie, w ramach profilaktyki czerniaka 27 pacjentów skorzystało z możliwości konsultacji onkologicznej pod kątem zagrożenia tą chorobą nowotworową. W trakcie badań w 5 przypadkach stwierdzono zmiany na skórze wymagające natychmiastowych, dalszych badań diagnostycznych i podjęcia odpowiedniego procesu leczenia. Jednocześnie w ramach edukacji zdrowotnej społeczeństwa rozprowadzano ulotki na temat czynników ryzyka rozwoju czerniaka oraz podstawowych zasad profilaktyki tej właśnie choroby nowotworowej oraz na temat samobadania piersi. Uzupełnieniem powyższej formy działania były także pomiary ciśnienia krwi, które wykonało 52 osoby uczestniczące w dożynkach.

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że zrealizowane w minionym roku sprawozdawczym przedsięwzięcia spełniły swą rolę i pozwoliły osiągnąć zakładane w nich rezultaty. Potwierdzeniem tych faktów jest zarówno liczba przeprowadzonych badań, jak i liczba wydanych ulotek edukacyjno-szkoleniowych będących podstawowym źródłem wiedzy na temat czynników ryzyka wystąpienia poszczególnych chorób oraz podstawowych zasad profilaktyki eliminujących istniejące w omawianych dziedzinach zagrożenia a w przypadku wystąpienia choroby na jej wczesne wykrycie i specjalistyczną pomoc zdrowotną. Łącznie w roku 2014 w ramach wszystkich przedsięwzięć wykonano 590 badań indywidualnych, udzielono 142 konsultacji lekarskich a łącznie 421 osób – bezpośrednich uczestników organizowanych akcji profilaktycznych otrzymało motywację do zmiany stylu życia. W trakcie omawianych imprez rozprowadzano także opracowane przez Stowarzyszenie materiały edukacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad profilaktyki objętych działaniami chorób nowotworowych, chorób serca i układu krążenia oraz wad postawy i wymowy u dzieci. Do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego trafiło ogółem 2.600 sztuk ulotek informacyjno-szkoleniowych a uzupełnieniem rozpowszechnianej wiedzy zdrowotnej były także pojawiające się sukcesywnie w lokalnych gazetach oraz na portalach internetowych informacje o celach poszczególnych przedsięwzięć, istniejących w tych dziedzinach zagrożeniach oraz osiągniętych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia rezultatach realizowanych na przestrzeni roku akcji profilaktycznych. Formą propagowania Stowarzyszenia oraz podejmowanych na rzecz mieszkańców naszego regionu działań był także wykonany na nasze potrzeby rollup oraz założona w ubiegłym roku strona www.pomozmysobie.com.pl.

Przy realizacji wszystkich przedstawionych wcześniej zadań pracowali zainteresowani członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący z nami lekarze i personel medyczny z wybranych jednostek służby zdrowia. Wymienić tu należy Zakład Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Spółka z o.o., NZOZ „FAMILIA” i Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia SP ZOZ w Krotoszynie. Duże podziękowania należą się także członkom Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Na realizację wszystkich przyjętych na rok 2014 zadań statutowych pozwoliły własne środki finansowe Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”, jak i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Ich źródłem w minionym roku obok składek zwyczajnych członków Stowarzyszenia były:

  1. wpłaty członków wspierających działalność Stowarzyszenia, tj. składka członkowska Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, Zakładu Opieki Zdrowotnej „CER-MEDIC” Spółka z o.o. w Krotoszynie i firmy pod nazwą: FAMILIA MEDICA w Ostrowie Wlkp.

  2. pozyskane w kwocie 2.800,00 zł darowizny a naszymi darczyńcami byli Bank Spółdzielczy, Biuro Notarialne Bogumiła Marcińczak-Bielenienik, Fabryka Urządzeń Górniczych „FUGOR” Sp. z o.o., w tym środki pozyskane z Przedsiębiorstwa JotKEL za reklamę jego działalności w trakcie prowadzonych akcji statutowych,

  3. dotacja w kwocie 5.650,00 zł pozyskana ze środków publicznych w ramach ogłoszonych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn Otwartych Konkursów Ofert,

  4. pomoc rzeczowa, tj. słodycze dla dzieci ze Spółdzielni „EWA” oraz reklamówki z firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GABI-PLAST”

Na bazie powyższych informacji możemy stwierdzić, że w minionym roku sprawozdawczym udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane na ten rok zadania. W toku codziennej dyskusji wypracowaliśmy także podstawowe założenia projektów na kolejny rok kalendarzowy, co umożliwiło nam przystąpienie do ogłaszanych przez Starostę oraz Burmistrza Krotoszyna Otwartych Konkursów Ofert na rok 2015. W ten sposób udało się pozyskać środki finansowe na kolejne przedsięwzięcia wzbogacające kierowaną w tym roku do lokalnej społeczności ofertę Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”.

Z okazji dzisiejszego zebrania sprawozdawczego serdecznie dziękujemy zatem wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i codzienną współpracę z kierującymi poszczególnymi przedsięwzięciami członkami Zarządu. Podziękowania te mają tym większe znaczenie, iż jest to praca wykonywana często poza godzinami pracy, kosztem własnego czasu wolnego i kosztem naszych rodzin. Stąd staramy się sukcesywnie, w zależności od charakteru świadczonych usług zdrowotnych, poszerzać grupę członków naszej organizacji zaangażowanych bezpośrednio do realizacji poszczególnych zadań. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nie tylko powodem do zadowolenia z dobrze wykonanej pracy ale buduje także autorytet organizacji w środowisku naszego działania.

Za

Zarząd Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”

PREZES

Wojciech Łapuć