SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie za rok sprawozdawczy obejmujący okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W minionym roku sprawozdawczym rozpoczęła się V kadencja wybranych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” na kolejne cztery lata władz naszej organizacji pozarządowej. W dniu 11 kwietnia 2013 roku wybraliśmy:

 1. Zarząd Stowarzyszenia w składzie Wojciech Łapuć, Aleksandra Opalińska, Celina Antkowiak, Alina Poprawa i Jan Łapuć,

 2. Komisję Rewizyjną w składzie Małgorzata Horyza, Danuta Kroczak i Jolanta Chmielarz-Frankowska,

którym to organom powierzono kierowanie pracami Stowarzyszenia, wytyczanie kierunków działania na kolejne okresy rozliczeniowe oraz organizacyjną i merytoryczną realizację zadań statutowych.

Aktualnie skupiamy w naszych szeregach 21 członków rzeczywistych reprezentujących przede wszystkim zawody medyczne, co pozwala systematycznie poszerzać przedmiotowy zakres świadczonych usług zdrowotnych mieszczących się w sferze promocji i ochrony zdrowia. Z roku na rok zwiększa się też liczba naszych członków zaangażowanych bezpośrednio w organizację i realizację poszczególnych zadań statutowych. Podkreślić w tym miejscu należy także fakt, iż rośnie liczba współpracujących ze Stowarzyszeniem lekarzy specjalistów, a zwłaszcza onkologów i kardiologów oraz funkcjonujących na terenie miasta zakładów opieki zdrowotnej. Zabezpiecza to nasze potrzeby organizacyjne i merytoryczne a kierowana do lokalnej społeczności oferta jest coraz bogatsza i skuteczniejsza.

Rok 2013 zapisał się w historii naszego Stowarzyszenia wieloma działaniami, które na pewno znalazły swoje odbicie w świadomości mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn a proponowane przez Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyniosły zakładane efekty i to niezależnie od treści i zakresu oferowanych usług zdrowotnych. W ramach prowadzonej działalności statutowej przede wszystkim wspieraliśmy i uzupełnialiśmy działania służby zdrowia, zwłaszcza w zakresie profilaktyki poszczególnych chorób cywilizacyjnych. W związku z tym w naszych przedsięwzięciach dominowały badania profilaktyczne, promocja zdrowego stylu życia i edukacja zdrowotna społeczeństwa. Jakie zatem konkretne przedsięwzięcia udało się w minionym roku zrealizować i jakie wymierne efekty one przyniosły?

Współpracując z organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z działającymi na terenie Krotoszyna organizacjami pozarządowymi 4- krotnie uruchomiliśmy na potrzeby mieszkańców-uczestników poszczególnych imprez masowych znany już w środowisku naszego działania „Gabinet pod Chmurką”, w którym świadczone tradycyjnie usługi zdrowotne dotyczyły badania ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz po raz pierwszy badanie pojemności płuc oraz usg piersi. Wspomniany gabinet funkcjonował w trakcie omówionych poniżej imprez, tj.:

 1. w trakcie przeprowadzonej w dniu 09 marca 2013 roku akcji pod hasłem „Kobietki dla sylwetki”, kiedy to po spacerze z kijkami 25 osób skorzystało z badania ciśnienia krwi, 30 osób zbadało poziom cukru oraz 30 pań skorzystało z możliwości wykonania badania usg piersi,

 2. podczas zorganizowanej w ramach strategii promocji miasta Krotoszyna imprezy sąsiedzkiej pod hasłem KrotoFEST w dniu 08 czerwca 2013 roku wykonano mimo niesprzyjającej aury 30 pomiarów ciśnienia krwi oraz 25 badań poziomu cukru,

 3. z kolei udział w Dożynkach Powiatowych, które tym razem w dniu 01 września 2013 roku miały miejsce w Baszkowie 22 uczestników imprezy wykonało badanie ciśnienia krwi i poziomu cukru, 7 kobiet skorzystało z możliwości nauki samobadania piersi oraz 33 osoby z uruchomionej po raz pierwszy spirometrii, tj. z badania pojemności płuc – w tym przypadku wszyscy zainteresowani otrzymali wynik badania wraz z odpowiednimi wskazówkami co do dalszego trybu postępowania, jeżeli było to niezbędne w efekcie dokonanego badania,

 4. w ramach akcji profilaktycznej z zakresu chorób krążenia zrealizowanej pod hasłem „SPACER DLA SERCA” w dniu 28 września 2013 roku podczas pikniku prozdrowotnego kończącego imprezę tylko w naszym punkcie badań 15 osób skorzystało z możliwości przeprowadzenia badania ciśnienia krwi oraz poziomu cukru a 25 wykonało badanie pojemności płuc.

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że uruchamianie „Gabinetu pod Chmurką” jest przedsięwzięciem, które mimo swej powtarzalności zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem i stanowi istotny element profilaktyki nękających społeczeństwo chorób cywilizacyjnych. Ogółem obsługujący ten punkt badań członkowie wykonali w podanym wyżej zakresie 272 badania. W trakcie tych imprez rozprowadzano także znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia materiały edukacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad profilaktyki chorób nowotworowych, ortopedycznych i reumatologicznych oraz materiały informacyjne dotyczące promocji poszczególnych, organizowanych kolejno przedsięwzięć i inicjatyw.

W minionym roku sprawozdawczym Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w ramach przypisanych mu zadań statutowych zrealizowało także dwa projekty, a mianowicie:

 1. projekt pod hasłem „DAJ SOBIE SZANSĘ – CZAS NA ZDROWIE” współfinansowany przez Burmistrza Krotoszyna w ramach Otwartego Konkursu Ofert,

 2. projekt pod hasłem „DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI” zrealizowany z wykorzystaniem własnych możliwości organizacyjno-merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.

Podstawowe cele powyższych projektów związane były z ochroną i promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn. Na ich bazie, po przeprowadzonej za pośrednictwem stosownych plakatów oraz rozprowadzanych systematycznie ulotek informacyjno-edukacyjnych, zorganizowano akcję badań profilaktycznych obejmującą choroby nowotworowe, reumatologiczne oraz badania ortopedyczne i logopedyczne. Poszczególne akcje zostały zrealizowane w przedstawionych poniżej formach organizacyjnych.

Podstawową formą realizowanego w ramach pierwszego z w/w projektów zadania publicznego było uruchomienie w dniu 22 czerwca 2013 roku w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „CER-MEDIC”w ramach „DNIA GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH” pięciu gabinetów lekarskich, w których ogółem udzielono nieodpłatnie 69 porad i konsultacji lekarskich, tj. 23 porady onkologiczne, 14 porad reumatologicznych, 24 porady ortopedyczne i 8 porad logopedycznych, a osoby wymagające dalszej diagnozy i leczenia skierowano do właściwych poradni. Dodatkowo przeprowadzono 15 badań palpacyjnych piersi oraz wykonano ogółem 57 badań usg, w tym badania usg piersi (33), tarczycy (22) i prostaty (2) a 15 kobiet skorzystało z możliwości nauki samobadania piersi. Dla zapewnienia tego efektu rozprowadzono 500 kompletów materiałów edukacyjno-szkoleniowych obejmujących łącznie 2.400 ulotek informacyjnych na temat objętych projektem chorób. Wyniki przeprowadzonej akcji, a w szczególności wskazówki uzyskane w toku bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi pozwalają też docelowo podejmować kolejne przedsięwzięcia zgodnie ze zgłaszanymi przez środowisko postulatami, w nowych mieszczących się w sferze promocji i ochrony zdrowia dziedzinach.

Z kolei w dniu 05 października 2013 roku zorganizowano w ramach drugiego projektu „DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI”, w którym dla zainteresowanych kobiet uruchomiono gabinet onkologiczny oraz gabinet usg. Pracujący w nich nieodpłatnie specjaliści wykonali 27 badań usg piersi oraz udzielili 19 porad onkologicznych.

Przy realizacji wszystkich przedstawionych wcześniej zadań pracowali zainteresowani członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący z nami lekarze i personel medyczny z wybranych jednostek służby zdrowia. Wymienić tu należy Zakład Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Spółka z o.o. i pracujących w tej spółce lekarzy, którzy podjęli z nami w minionym roku współpracę, tj. lekarza rodzinnego Dariusza Meyera, onkologa Annę Sikorę-Zieja, ortopedę Marcina Bęckiego, reumatologa Sławomira Rubina i logopedę Joannę Blechę oraz NZOZ „FAMILIA” i Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia SP ZOZ w Krotoszynie.

Na realizację wszystkich przyjętych na rok 2013 zadań statutowych pozwoliły własne środki finansowe Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”, jak i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Ich źródłem w minionym roku obok składek zwyczajnych członków Stowarzyszenia były:

 1. wpłaty członków wspierających działalność Stowarzyszenia, tj. składka członkowska Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, Zakład Opieki Zdrowotnej „CER-MEDIC” Spółka z o.o. w Krotoszynie i firma pod nazwą: FAMILIA MEDICA w Ostrowie Wlkp.

 2. pozyskane w kwocie 1.200,00 zł darowizny a naszymi darczyńcami byli Bank Spółdzielczy, Biuro Notarialne Bogumiła Marcińczak-Bielenienik oraz Kancelaria Radcy Prawnego Marian Ziajka,

 3. dotacja w kwocie 3.600,00 zł pozyskana ze środków publicznych w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Krotoszyna Otwartego Konkursu Ofert.

Na bazie powyższych informacji możemy stwierdzić, że w minionym roku sprawozdawczym udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane na ten rok zadania. W toku codziennej dyskusji wypracowaliśmy także podstawowe założenia projektów na kolejny rok kalendarzowy, co umożliwiło nam przystąpienie do ogłaszanych przez Starostę oraz Burmistrza Krotoszyna Otwartych Konkursów Ofert na rok 2014. W ten sposób udało się pozyskać środki finansowe na kolejne przedsięwzięcia wzbogacające kierowaną w tym roku do lokalnej społeczności ofertę Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”.

Z okazji dzisiejszego zebrania sprawozdawczego serdecznie dziękujemy zatem wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i codzienną współpracę z kierującymi poszczególnymi przedsięwzięciami członkami Zarządu. Podziękowania te mają tym większe znaczenie, iż jest to praca wykonywana często poza godzinami pracy, kosztem własnego czasu wolnego i kosztem naszych rodzin. Stąd staramy się sukcesywnie, w zależności od charakteru świadczonych usług zdrowotnych, poszerzać grupę członków naszej organizacji zaangażowanych bezpośrednio do realizacji poszczególnych zadań. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nie tylko powodem do zadowolenia z dobrze wykonanej pracy ale buduje także autorytet organizacji w środowisku naszego działania.

Za

Zarząd Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”

PREZES

Wojciech Łapuć