SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie za rok sprawozdawczy obejmujący okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Dzisiejsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „POMÓZMY SOBIE” ma charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które kończy w naszej organizacji piątą kadencję wybieranych sukcesywnie władz kierujących pracą naszej organizacji pozarządowej. Podstawowe określone statutem funkcje w tym zakresie spełnia Zarząd Stowarzyszenia kierując codzienną pracą i podejmując najważniejsze kierunkowe decyzje w sferze ochrony i promocji zdrowia. Na ich bazie realizowane są poszczególne, zgodne z lokalnymi potrzebami przedsięwzięcia, które w minionym roku sprawozdawczym znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w opracowanych i dofinansowanych w ramach Otwartych Konkursów Ofert przez lokalne władze administracyjno-samorządowe i pozyskanych sponsorów projektach zdrowotnych, jak i innych zadaniach podejmowanych na wniosek zainteresowanych współpracą podmiotów.

Ubiegłoroczna oferta obejmująca wybrane rodzaje badań zdrowotnych, promocję zdrowego stylu życia i edukację zdrowotną społeczeństwa stanowiła jak zawsze istotne uzupełnienie działań służby zdrowia oraz przybliżała zainteresowanym podstawowe zasady profilaktyki poszczególnych, objętych naszymi działaniami chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób nowotworowych oraz chorób serca i układu krążenia. Wcielane konsekwentnie w życie przedsięwzięcia i ich charakter determinowały cele określone w wymienionych poniżej projektach, tj.:

 1. w dofinansowanym przez Miasto i Gminę Krotoszyn kwotą 3.230,00 zł projekcie „WYPRZEDŹ RAKA”, w ramach którego, w związku z dużym zagrożeniem chorobami nowotworowymi, przewidziano dwie akcje badań związane z profilaktyką chorób skóry, a zwłaszcza czerniaka i raka piersi,
 2. w dofinansowanych przez Powiat Krotoszyński łączną kwotą 4.000,00 zł projektach takich jak:
  • dofinansowany kwotą 1.000,00 zł projekt pod hasłem „STOP OTYŁOŚCI U DZIECI”,
  • dofinansowany kwotą 1.0000,00 zł projekt pod hasłem „PROFILAKTYKA CZERNIAKA – ZBADAJ ZNAMIONA”.
  • dofinansowany kwotą 2.000,00 zł projekt pod hasłem „SPACER DLA SERCA”.

Wszystkie te projekty zrealizowane w minionym roku sprawozdawczym pozwoliły osiągnąć założone w nich rezultaty a ich efekty można oceniać w sferze poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności poprzez sukcesywnie podnoszony poziom wiedzy zdrowotnej, zmianę przyzwyczajeń i kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Na ich bazie organizowano cyklicznie akcje badań profilaktycznych oraz informowano społeczeństwo o czynnikach ryzyka wystąpienia poszczególnych chorób i sposobach eliminowania występujących w tych dziedzinach zagrożeń. Koszty organizacji wszystkich zaplanowanych akcji zamknęły się kwotą 12.554,80 zł, w tego kwota 6.897.71 zł została pokryta z otrzymanych dotacji, kwota 3.107,09 zł ze środków własnych a kwota 2.550,00 zł stanowi koszt prac społecznych wniesionych w realizację poszczególnych zadań przez członków Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”.

Wyliczalne efekty zrealizowanych na przestrzeni całego roku sprawozdawczego akcji profilaktycznych przedstawia poniższe zestawienie.

 1. Projekt „WYPRZEDŹ RAKA”, którego koszt zamknął się kwotą 5.108,06 zł to trzy kolejno przeprowadzone na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn akcje badań profilaktycznych, takie jak:
  • Przeprowadzona w dniu 14 i 21 maja 2016 roku akcja badań profilaktycznych pod hasłem „PROFILAKTYKA CZERNIAKA – ZBADAJ ZNAMIONA” w ramach której znamiona na skórze sprawdziło 85 osób a prowadzący badania specjaliści onkolodzy wykryli 2 przypadki nowotworu nieczerniakowego oraz 4 przypadki zmian chorobowych wymagających szybkiej interwencji chirurgicznej eliminującej rozwój czerniaka,
  • Przeprowadzona w dniu 22 października 2016 roku akcja badań profilaktycznych pod hasłem „WYGRAJ Z RAKIEM PIERSII”, a w tym dniu przebadano i skonsultowano 66 kobiet stwierdzając w 20 przypadkach łagodne zmiany chorobowe typu torbiele i gruczolako-włókniaki – jednak z tej grupy osób z uwagi za zakres zmian i ich wielkość 10 osób skierowano do poradni onkologicznej celem dalszej diagnostyki. W tym dniu wykonano 50 badań usg piersi oraz udzielono 35 konsultacji onkologicznych.
 2. Projekt pod hasłem „STOP OTYŁOŚCI U DZIECI”, skierowany do dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 10 lat i towarzyszących im rodziców ze wsi Konarzew którego koszt realizacyjny wyniósł 1.955,52 zł obejmował takie przedsięwzięcia jak:
  • 2 prelekcje na temat czynników wpływających na rozwój nadwagi i otyłości u dzieci, w ramach których omówiono zasady zdrowego odżywiania dzieci oraz znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju dziecka,
  • oceniono stan zdrowia uczestniczących w projekcie dzieci pod kątem zagrożenia nadwagą i otyłością oraz pod kątem oceny wybranych parametrów postawy ciała – stwierdzono 1 przypadek otyłości, 3 przypadki nadwagi oraz 3 przypadki płaskostopia,
  • zorganizowano dla dzieci zajęcia gimnastyczno-korekcyjne oraz warsztaty żywieniowe, w ramach których dzieci przygotowały prosty i zdrowy posiłek.

  Z prowadzonych zajęć skorzystało 10 rodzin, z których wywodziło się 18 dzieci. Dodatkowo z badań (poziom ciśnienia i poziom cukru we krwi) przygotowanych dla dorosłych mieszkańców wsi skorzystało 20 osób.

 3. Projekt pod hasłem „PROFILAKTYKA CZERNIAKA – ZBADAJ ZNAMIONA” zrealizowany za łączną kwotę 2.099,77 zł to dwie kolejne akcje badań profilaktycznych, a mianowicie:
  • Pierwsza akcja została przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2016 roku w Sulmierzycach, podczas obchodów „Dni Sulmierzyc”, a z badań skorzystały 24 osoby, w tym 5-ro dzieci. Podczas akcji stwierdzono jedną zmianę przedczerniakową wymagającą usunięcia zaatakowanego chorobą znamienia. Jednocześnie 25 osób wykonało pomiar ciśnienia krwi a 19 osób zbadało poziom cukru we krwi.
  • Druga akcja badań została zorganizowana w dniu 17 września 2016 roku a z kontroli występujących na skórze znamion skorzystały 54 osoby. W 5-ciu przypadkach z uwagi na zaobserwowane w badanych znamionach zmiany chorobowe zalecono ich chirurgiczne usunięcie.
 4. Projekt pod hasłem „SPACER DLA SERCA” zrealizowany w dniu 24.09.2015 roku zamknął się kwotą 3.391,45 zł a z zaproponowanych mieszkańcom form profilaktyki z zakresu chorób serca i układu krążenia skorzystało c’a 120 bezpośrednich beneficjentów biorąc udział w tradycyjnym spacerze ulicami miasta (60 osób) i poznając w trakcie przemarszu proponowane im przez fizjoterapeutów różnorodne formy aktywności fizycznej i rehabilitacji, pokonując wyznaczoną trasę rowerową (47 osób), uczestnicząc w prelekcji mgr Beaty Feldman, która zwróciła uwagę na konieczność zmiany naszych nawyków żywieniowych i ich dostosowanie do potrzeb organizmu oraz korzystając z badań profilaktycznych w ramach których wykonano 65 badań ekg określających parametry pracy serca, 34 badania dopplerowskie tętnic szyjnych, 46 badań pojemności i objętości płuc, 20 pomiarów poziomu cukru we krwi, 56 pomiarów ciśnienia krwi, 46 pomiarów poziomu cholesterolu a 34 osoby skorzystały z porad dietetyka. Wszystkim zainteresowanym osobom zapewniono także konsultację wyników u kardiologa.

Jednak ubiegłoroczne działania to nie tylko realizacja projektów stanowiących nasz udział w realizacji zadań publicznych związanych z tematyką ogłaszanych na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych konkursów ofert. W ramach współpracy z organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z działającymi w naszym środowisku organizacjami pozarządowymi reprezentowaliśmy nasze stowarzyszenie w organizowanych imprezach masowych, o których także warto wspomnieć, a były to:

 1. Udział w działaniach związanych z Wielką Świąteczną Orkiestrą Pomocy, w których uczestniczyliśmy na zaproszenie organizatorów imprezy z Benic – w ramach badań zdrowotnych wykonano badanie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia krwi u 44 osób.
 2. Organizacja w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „RAZEM DLA KONARZEWA” w miesiącach styczeń/luty 2016 roku dla mieszkańców tej wsi trzech prelekcji na temat cukrzycy, otyłości i chorób krążenia.
 3. Festyn Rodzinny w Benicach w dniu 5 czerwca 2016 roku, w którym w ramach usług zdrowotnych wykonaliśmy po 30 pomiarów ciśnienia krwi oraz poziomu cukru we krwi uczestnikom tego festynu.
 4. Uruchomiony na przestrzeni roku dwukrotnie „GABINET POD CHMURKĄ” na takich imprezach jak:
  • KrotoFEST czyli Festiwal Aktywnych Sąsiadów, w trakcie którego 90 osób zbadało ciśnienie krwi a 51 osób skorzystało w możliwości zbadania poziomu cukru we krwi,
  • Zorganizowane pod hasłem „Święta Kwiatów” święto ulicy Konstytucji 3-go Maja, a w trakcie uroczystości z naszych usług zdrowotnych obejmujących badanie ciśnienia krwi skorzystało – 101 pacjentów oraz pomiar poziomu cukru we krwi wykonały 84 osoby.
  • Dożynki Powiatowe w Lutogniewie w czasie których 110 osób skorzystało z możliwości wykonania pomiaru ciśnienia krwi a 132 osoby zbadały poziom cukru we krwi.
 5. Udział w organizowanej z okazji świąt Bożego Narodzenia akcji „POMAGAM” w ramach której ufundowaliśmy paczki świąteczne dla 4 niepełnosprawnych dzieci.

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że zrealizowane w minionym roku sprawozdawczym przedsięwzięcia spełniły swą rolę i pozwoliły osiągnąć zakładane w nich rezultaty. Stowarzyszenie dało się poznać w środowisku działania i kojarzy się z konkretnymi, dobrze przygotowanymi akcjami badań profilaktycznych, czego potwierdzeniem jest liczba wykonanych badań. Natomiast mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego sukcesywnie podnoszą poziom swojej wiedzy zdrowotnej, której źródłem były rozprowadzane podczas poszczególnych akcji ulotki edukacyjno-profilaktyczne oraz artykuły i informacje publikowane w lokalnych gazetach i na portalach internetowych.

Przy realizacji wszystkich przedstawionych wcześniej przedsięwzięć pracowali zainteresowani członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący z nami lekarze i personel medyczny z wybranych jednostek służby zdrowia. Wymienić tu należy Zakład Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Spółka z o.o., NZOZ „FAMILIA”, Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia SP ZOZ w Krotoszynie oraz NZOZ i-Kar – Centrum Chorób Serca i Układu Krążenia w Poznaniu. Duże podziękowania należą się także członkom Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Na realizację wszystkich przyjętych na rok 2016 zadań statutowych pozwoliły własne środki finansowe Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”, jak i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Ich źródłem w minionym roku obok składek zwyczajnych członków Stowarzyszenia były:

 1. wpłaty członków wspierających działalność Stowarzyszenia, tj. składka członkowska Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, Zakładu Opieki Zdrowotnej „CER-MEDIC” Spółka z o.o. w Krotoszynie i firmy pod nazwą: FAMILIA MEDICA w Ostrowie Wlkp.
 2. pozyskane od krotoszyńskich przedsiębiorców darowizny a naszymi darczyńcami byli Bank Spółdzielczy, Bank Zachodni WBK, Biuro Notarialne Bogumiła Marcińczak-Bielenienik, Przedsiębiorstwa JotKEL i GUMOCENTRUM Danuta Kroczak,
 3. dotacje pozyskane ze środków publicznych w ramach ogłoszonych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn Otwartych Konkursów Ofert.

Na bazie powyższych informacji możemy stwierdzić, że w minionym roku sprawozdawczym udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane na ten rok zadania. W toku codziennej dyskusji wypracowaliśmy także podstawowe założenia projektów na kolejny rok kalendarzowy, co umożliwiło nam przystąpienie do ogłaszanych przez Starostę oraz Burmistrza Krotoszyna Otwartych Konkursów Ofert na rok 2017. W ten sposób udało się pozyskać środki finansowe na kolejne przedsięwzięcia wzbogacające kierowaną w tym roku do lokalnej społeczności ofertę Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”.

W naszych szeregach skupiamy aktualnie 19 członków zwyczajnych reprezentujących przede wszystkim zawody medyczne, co zabezpiecza właściwą jakość świadczonych w sferze ochrony i promocji zdrowia usług. Systematycznie rośnie też liczba współpracujących ze Stowarzyszeniem lekarzy specjalistów, a zwłaszcza onkologów i kardiologów oraz funkcjonujących na terenie miasta zakładów opieki zdrowotnej. Zabezpiecza to nasze działania zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym a kierowana do lokalnej społeczności oferta jest zgodna z lokalnymi potrzebami. Stąd realizowane w poszczególnych latach przedsięwzięcia tradycyjnie cieszą się dużym zainteresowaniem otoczenia.

Z okazji dzisiejszego zebrania sprawozdawczego serdecznie dziękujemy zatem wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i codzienną współpracę z kierującymi poszczególnymi przedsięwzięciami członkami Zarządu. Podziękowania te mają tym większe znaczenie, iż jest to praca wykonywana często poza godzinami pracy, kosztem własnego czasu wolnego i kosztem naszych rodzin. Stąd staramy się sukcesywnie, w zależności od charakteru świadczonych usług zdrowotnych, poszerzać grupę członków naszej organizacji zaangażowanych bezpośrednio do realizacji poszczególnych zadań. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nie tylko powodem do zadowolenia z dobrze wykonanej pracy ale buduje także autorytet organizacji w środowisku naszego działania.

Za
Zarząd Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE”
PREZES
Wojciech Łapuć