Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” od chwili powstania (1996 r.) zajmuje się ochroną i promocją zdrowia uzupełniając w tym zakresie skutecznie działania służby zdrowia w dziedzinie profilaktyki.

Z uwagi na zagrożenia związane z szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza chorób nowotworowych pierwotnie w ramach prowadzonych działań skupiano się przede wszystkim na profilaktyce raka piersi, tj. na edukacji kobiet i sposobach wczesnego wykrywania tej choroby. W kolejnym etapie rozszerzono powyższą działalność edukacyjną na młodzież, głównie na dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych podejmując próbę kształtowania postaw prozdrowotnych osób wkraczających dopiero w dorosłe życie. Uczestniczące w spotkaniach szkoleniowych kobiety i dziewczęta wyposażono dodatkowo w wydane przez stowarzyszenie materiały informacyjno-szkoleniowe (ulotki) oraz nauczono je samobadania piersi.

Zdobyte w powyższym zakresie doświadczenie, w tym zrealizowane w międzyczasie projekty zdrowotne, pozwoliły na rozszerzenie w roku 2012 przedmiotu prowadzonej działalności o kolejne zagrożenia. W sferze zainteresowania znalazły się choroby układu krążenia, choroby reumatologiczne i ortopedyczne oraz choroby nowotworowe skóry, w tym przypadku w szczególności czerniak.

W międzyczasie Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zrealizowało w ramach prowadzonej działalności statutowej m. in. wymienione poniżej projekty prozdrowotne:

  • w roku 2001 współfinansowany ze środków Fundacji im Stefana Batorego projekt „WIEDZA TO ŻYCIE”,

  • w roku 2005 współfinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia”,

  • w roku 2006 współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Krotoszyn projekt „Zorganizowanie Dnia Otwartych Gabinetów Onkologicznych”,

  • w roku 2006 współfinansowany z programu „Środki przejściowe 2005. Podnoszenie świadomości społecznej ……” przez fundację Fundusz Współpracy projekt „Nie pozostawaj sama w walce z rakiem piersi”,

  • w roku 2013 współfinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „Daj sobie szansę – Czas na zdrowie”,

  • w roku 2014 współfinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „Profilaktyka czerniaka szansą na wczesne wykrycie choroby – zbadaj znamiona”.

Niezależnie od wskazanych wyżej projektów, Stowarzyszenie pozyskując środki finansowe z innych dostępnych źródeł, tj. z tytułu organizowanych koncertów charytatywnych, loterii, aukcji dzieł sztuki, w ramach prowadzonej działalności statutowej zorganizowało jeszcze 7-krotnie imprezę pod hasłem „Bieg ku Zdrowiu”, 5 konferencji profilaktycznych, badania mammograficzne będące każdorazowo podsumowaniem prowadzonej wcześniej działalności edukacyjno-szkoleniowej, badania palpacyjne piersi, a na imprezach masowych uruchamiało Gabinet pod Chmurką, w którym dokonywano pomiarów ciśnienia krwi, pomiarów cukru oraz uczono samobadania piersi. W roku 2013 byliśmy jednym ze współorganizatorów „Spaceru dla Serca” i po raz pierwszy w ramach profilaktyki chorób układu krążenia uruchomiono badania pojemności płuc (spirometrię).

Wszystkie organizowane akcje stanowią dla ich adresatów realną pomoc w zwalczaniu poszczególnych chorób i w kształtowaniu postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz sugerowanie zmian w tej dziedzinie. Natomiast po stronie Stowarzyszenia jako sukces można zapisać:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie 98 spotkań edukacyjno-szkoleniowych w trakcie których z profilaktyką raka piersi zapoznano ogółem 2155 kobiet ucząc je jednocześnie samobadania piersi,

  • uruchomienie 9-ciokrotnie otwartych gabinetów onkologicznych, w których lekarze onkolodzy przebadali palpacyjnie 761 osób, w tym 57 kobiet skorzystało z możliwości wykonania badania usg piersi,

  • rozszerzenie przedmiotu działania na kolejne choroby cywilizacyjne, tj. uruchomienie po raz pierwszy w odpowiedzi na potrzeby środowiska specjalistycznych gabinetów lekarskich z zakresu reumatologii, ortopedii i logopedii, w których z porad lekarskich skorzystało łącznie 46 pacjentów oraz z zakresu profilaktyki czerniaka, w których z możliwości zbadania znamion na skórze skorzystało 120 osób,

  • wpisany na stałe w krajobraz imprez masowych „GABINET pod CHMURKĄ”, w którym zakres świadczonych usługi zdrowotnych jest systematycznie, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych stowarzyszenia rozszerzany i udoskonalany.