PROGRAM DZIAŁANIA

Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie na rok 2015.

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” z siedzibą w Krotoszynie kierując się określonymi w Statucie celami i zadaniami organizacyjno-merytorycznymi, w nawiązaniu do potrzeb środowiska, przyjmuje do realizacji w roku kalendarzowym obejmującym okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wymienione poniżej zadania:

 1. Kontynuacja współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej powiatu krotoszyńskiego, podejmowanie i realizacja wspólnych inicjatyw mieszczących się w sferze przypisanych tym organom zadań publicznych, tj.:

  1. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia lokalnych społeczności w ramach ogłaszanych przez te organy otwartych konkursów ofert,

  1. realizacja założonych w sferze promocji i ochrony zdrowia zadań publicznych współfinan- sowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, czyli:

  • współfinansowanych przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego projektów pod hasłem „SPACER DLA SERCA” z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz pod hasłem „TWOJA SZANSA W WALCE Z CZERNIAKIEM – ZBADAJ ZNAMIONA” z zakresu profilaktyki raka skóry – projekty te będą realizowane dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w Krotoszynie z okazji „Międzynarodowego Dnia Serca”, w Zdunach w trakcie imprezy „Pogranicze kultur” oraz w Koźminie Wlkp. w trakcie tegorocznych Dożynek Powiatowych,

  • współfinansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn projektu pod hasłem „WYPRZEDŹ RAKA” w ramach którego zostaną zrealizowane następujące zadania:

   – w dniu 16 maja 2015 roku pod hasłem RAKOWI PŁUC – NIE! badania spirometryczne uzupełnione osłuchowym badaniem płuc prowadzonym przez specjalistę pulmonologa,

   – w dniu 20 czerwca 2015 roku pod hasłem TWOJA SZANSA W WALCE Z CZERNIAKIEM! ZBADAJ ZNAMIONA! badania dermatologiczne skóry realizowane przez specjalistów onkologów,

   – w dniu 17 października 2015 roku pod hasłem DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI!TWOJA SZANSA NA ŻYCIE! badania usg oraz badania palpacyjne piersi,

  1. uruchamianie „Gabinetu pod Chmurką” na organizowanych przez te organy imprezach masowych zgodnie ze zgłoszonymi w tej dziedzinie potrzebami oraz możliwościami organizacyjno-merytorycznymi Stowarzyszenia, w tym udział w festiwalu sąsiadów pod firmą KrotoFEST.

 1. Inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań Stowarzyszenia w rejonie jego działania, tj.:

  1. w środowisku lokalnych przedsiębiorców poprzez inicjowanie działań na rzecz pracowników i rozpoznanie ich potrzeb oraz pozyskiwanie darowizn od tych podmiotów gospodarczych,
  2. szukanie nowych form działania w ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty ogólkrajowe oraz wojewódzkie.
 1. Współdziałanie z działającymi w środowisku organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi poprzez wspieranie podejmowanych i realizowanych przez te organizacje przedsięwzięć i inicjatyw oraz rozwijanie współpartnerstwa, w tym wsparcie festynu zdrowotnego organizowanego we wsi Konarzew w dniu 19 września 2015 roku.

 1. Zadania organizacyjne:

  1. zorganizowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w celu rozliczenia działalności roku 2014,

  2. systematyczne badanie potrzeb lokalnej społeczności w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia,

  3. szukanie sojuszników wspierających działania Stowarzyszenia oraz współpracujących przy realizacji poszczególnych projektów.

Realizacja wszystkich powyższych zadań, z uwagi na ich zakładane cele winna sprzyjać w kolejnym roku naszej działalności:

 1. budowie autorytetu organizacji w środowisku działania i dalszej popularyzacji jej zadań statutowych,

 2. prowadzeniu form działania zgodnych z potrzebami środowiska oraz możliwościami organizacyjnymi i merytorycznymi Stowarzyszenia,

 3. badaniu potrzeb społeczności lokalnych w sferze promocji i ochrony zdrowia poszczególnych grup społeczeństwa.

Podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” będą dotacje organów administracyjnych i samorządowych wszystkich szczebli z terenu powiatu krotoszyńskiego uzyskane w ramach ogłaszanych konkursów ofert. Uzupełnienie tych środków, w zależności od charakteru podejmowanych przedsięwzięć, będą stanowiły:

 • składki członkowskie,

 • wsparcie finansowo-rzeczowe (darowizny) funkcjonujących na terenie powiatu krotoszyńskiego podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Przewodniczący Zebrania

Wojciech Łapuć

Krotoszyn, dnia 07 maja 2015 roku.